Z zawarciem umowy zlecenia obie strony nabywają liczne prawa i obowiązki. Dzieli się je na:

  1. Prawa i obowiązki przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcy) – fundamentalnym obowiązkiem jest dokonanie czynności przewidzianej w umowie (z należytą starannością w rozumieniu art. 355 k.c.). Jeśli zleceniobiorca nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązanie, odpowiada za szkodę, która wynikła nawet z winy nieumyślnej. Jak już wspomniano wyżej, umowa zlecenia oparta jest na zaufaniu do zleceniobiorcy, dlatego sposób zleconej czynności z reguły pozostawiony jest jemu. Zleceniodawca może W umowie zlecenia każda ze stron ma określone prawa i obowiązki.udzielać mu wskazówek, do których to zleceniobiorca powinien się stosować (chyba, że wystąpiła nieprzewidziana wcześniej okoliczność, a zleceniobiorca nie ma możliwości uzyskania zgody zleceniodawcy na zmianę dotychczasowego sposobu działania. W takiej sytuacji powinien postępować zgodnie z przypuszczalnymi intencjami zleceniodawcy – art. 737 k.c.). Zasadą jest osobiste wykonywanie zleconej czynności przez zleceniobiorcę. Wyjątek obejmuje powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju, albo gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony szczególnymi okolicznościami. Oczywiście musi o tym zawiadomić zleceniodawcę. W takiej sytuacji odpowiedzialny jest za niewłaściwe działania zastępcy, jeśli nie zachował należytej staranności w jego wyborze. Reszta odpowiedzialności za zawinione działania zastępcy oparta jest na zasadzie ryzyka (art. 738 § 2 zd. 2 i art. 474 k.c.). Zastępca jest zawsze odpowiedzialny za wykonanie zlecenia wobec obu stron umowy (zleceniodawcy i zleceniobiorcy), a jeżeli razem ze zleceniobiorcą odpowiada wobec zleceniodawcy to ich odpowiedzialność jest solidarna. Mówi o tym art. 738 § 2 k.c. W wypadku gdy zleceniobiorca powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz, która należała do zleceniodawcy uległa przy wykonaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam wykonał zlecenie (art. 739 k.c.). Do obowiązków zleceniobiorcy należy informowanie zleceniodawcy o przebiegu sprawy i złożenie mu sprawozdania z wykonania zlecenia, jak również wydanie mu wszystkiego, co przy wykonywaniu zlecenia uzyskał dla niego, chociażby we własnym imieniu (art. 740 k.c.). Zleceniobiorca nie może używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy (art. 741 k.c.). Jeśli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna (art. 745 k.c.).
  2. Prawa i obowiązki dającego zlecenie (zleceniodawcy) – przede wszystkim ma on pokryć wydatki zleceniobiorcy związane z należytym wykonaniem zlecenia oraz zwolnić go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań (np. przez zapłatę, przejęcie długu – art. 742, 743 k.c.). Regułą jest, że zlecenie jest odpłatne. W takim przypadku najistotniejszym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapłata wynagrodzenia. Co ważne należy się ono zleceniobiorcy po wykonaniu zlecenia, z dołu (art. 744 k.c.). Co do terminów to mogą być inaczej ustalone w umowie. Odpowiedzialność solidarna w razie wspólnego udzielenia zlecenia przez kilka osób względem zleceniobiorcy wygląda tak samo jak w punkcie pierwszym.