Prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia ma zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca. Obaj mają prawo zwane kształtującym, które pozwala jednej stronie rozwiązać stosunek zobowiązaniowy jaki ich łączy. Wypowiedzenie należy do czynności prawnych. Obejmuje oświadczenie woli składane drugiej stronie umowy. Cechą, która odróżnia wypowiedzenie od odstąpienia od umowy jest wywołanie skutku prawnego w postaci zniesienia stosunku prawnego jedynie na przyszłość (ex nunc – od zaraz). Co do zasady prawo wypowiedzenia odnosi się do umów zawartych na czas nieoznaczony. Są od tego wyjątki (art. 764.2, 869 § 2 Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów.k.c.). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to prawo do jej wypowiedzenia przysługuje niezależnie od tego na jaki czas umowa została zawarta. To, że każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy jest wynikiem wzajemnego zaufania między nimi. Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie (w każdym momencie trwania umowy i bez względu na okoliczności, bez ważnej przyczyny). Nie ma wymogu podania powodu wypowiedzenia umowy. Jednak ważny powód wypowiedzenia umowy ma znaczenie, jeśli chodzi o jego skutki. W przypadku braku ważnego powody wypowiedzenia zlecenia odpłatnego, strona wypowiadająca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 746 § 1 i 2 k.c. Składając oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy zlecenia, nie musimy robić tego w jakiejś szczególnej formie. Ważne, aby ujawniało ono wolę rozwiązania umowy w dostateczny sposób (art. 60 k.c.). W przypadku zawarcia umowy na piśmie (lub innej formie szczególnej), wypowiedzenie powinno zostać stwierdzone pismem, o czym mówi art. 77 § 2 i 3 k.c. To oświadczenie woli adresowane jest do drugiej strony umowy i zostaje złożone, gdy dotarło do niej albo zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.). W art. 746 k.c. brak jakichkolwiek regulacji odnośnie terminów wypowiedzenia. Przyjmuje się, że następuje ono ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie ulega wygaśnięciu w chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu (art. 61 k.c.). Do strony należy jednak możliwość określenia terminu, w którym umowa ustanie. Strony mogą również na podstawie art. 746 § 1 i 2 k.c., określić termin wypowiedzenia. Pełną swobodę strony mają jeśli chodzi o określenie zasad wypowiedzenia zlecenia w zależności od przyczyn, które je uzasadniają. Inne zasady mogą być określone w przypadku ważnych powodów, a inne jeśli brak takowych.

Skutki wypowiedzenia są uzależnione od tego, kto dokonuje wypowiedzenia oraz od tego czy umowa zlecenia jest odpłatna, a także od tego czy wypowiedzenia nastąpiło z ważnego powodu:
1) jeśli wypowiedzenia dokonuje zleceniodawca, ma obowiązek zwrócić zleceniobiorcy wydatki jakie poczyniono w celu należytego wykonania zlecenia do dnia wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku odpłatnego zlecenia, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia (takiej części, która odpowiada dotychczasowym czynnościom zleceniobiorcy). Jeśli zleceniobiorca zaciągnął zobowiązania, aby wykonać umowę, zleceniodawca powinien go z nich zwolnić (art. 742 k.c.). Zleceniobiorca ma obowiązek przenieść na zleceniodawcę wszystko, co uzyskał dla niego podczas wykonania zlecenia oraz złożyć sprawozdanie (art. 740 k.c.).
2) w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia przez zleceniobiorcę przepis art. 746 § 2 k.c/ nie reguluje wzajemnych rozliczeń stron. Powinien jednak wydać zleceniodawcy wszystko, co uzyskał dla niego przy wykonaniu zlecenia. Ponadto winien złożyć mu sprawozdanie oraz jest zobowiązany do rozliczenia się z zaliczek, które udzielono mu w celu wykonania umowy (art. 740 k.c.). W przepisie tym, w odróżnieniu od art. 746 § 1 k.c., brak uregulowania odnośnie obowiązku zapłaty części wynagrodzenia, która odpowiada dotychczasowym czynnościom zleceniobiorcy oraz zwrotu wydatków (jeśli zlecenie jest odpłatne). Jest to swego rodzaju „sankcja” za to, że zleceniobiorca wcześniej rozwiązał umowę. Słuszne wydaje się jednak przyznanie wynagrodzenia zleceniobiorcy prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, która jest adekwatna do jego dotychczasowych czynności oraz do zwrotu wydatków, które poniósł on w celu należytego wykonania zlecenia.

Wygaśnięcie zobowiązania jest skutkiem każdego wypowiedzenia. Nie ważne jest czy nastąpiło to z ważnego powodu czy też nie. Jeśli jednak zlecenie jest odpłatne, a wypowiedziano umowę bez ważnego powodu, strona, która tego dokonała, jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Ważne powody, które uzasadniają wypowiedzenie dzielą się na: obiektywne (okoliczności niedotyczące żadnej ze stron np. zmiana prawa, która polega ba zakazaniu czynności prawnej, której dokonania dotyczy zlecenie) oraz subiektywne (odnoszące się do którejś ze stron umowy). Mogą to być okoliczności zawinione przez stronę, jak również niezawinione, dotyczące strony wypowiadającej umowę (choroba, która uniemożliwia dalsze wykonywanie zlecenia, trudna sytuacja rodzinna, utrata uprawnień wymaganych do dokonania zleconej czynności, utrata zaufania do zleceniobiorcy), jak i strony drugiej (odmowa udzielenia zaliczki bez uzasadnienia, dla zleceniodawcy, nieudzielenie wiadomości potrzebnych przez zleceniobiorcę). Strony mają swobodę w określeniu (w umowie) okoliczności, które uznają za ważny powód wypowiedzenia zlecenia. Dopuszczalne są również inne sytuacje, w których może dojść do wypowiedzenia, a które mogą być uznane za ważny powód.

W zakresie odpowiedzialności strony, która wypowiada zlecenie odpłatne bez ważnego powodu, znajduje się szkoda wyrządzona na skutek wypowiedzenia. Powody, które nakładają odpowiedzialność na stronę wypowiadającą zlecenie odpłatne są następujące:
– wypowiedzenie bez ważnego powodu,
– szkoda jaka powstała w majątku drugiej strony,
– związek przyczynowy między wypowiedzeniem a szkodą.
Szkoda to zarówno rzeczywista strata, jak i utracone korzyści. W przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpiło z ważnego powodu, ale w nieodpowiednim czasie dla drugiej strony, nie może ono być uznane jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeśli jednak nie było żadnego ważnego powodu, wypowiedzenie dokonane w ten sposób wpłynie na zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, powodując zwiększenie szkody, którą poniesie druga strona. Idąc w ślad za regulacją art. 746 § 3 k.c. widzimy zakaz zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia. Oznacza to, że ani zleceniodawca, ani zleceniobiorca nie mogą w umowie zlecenia albo poprzez jednostronne oświadczenie woli zrzec się prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, zanim powstanie sytuacja, w której uzasadnione będzie takie wypowiedzenie. Biorąc pod uwagę ten przepis, dopuszczalne jest jednak ograniczenie lub zmodyfikowanie uprawnienia do wypowiedzenia z ważnego powodu (np. wprowadzając termin wypowiedzenia). Nie można natomiast tak ograniczyć możliwości wypowiedzenia z ważnego powodu, żeby prowadziło to do wyłączenia tego uprawnienia. W świetle art 746 § 3 k.c. nic nie stoi na przeszkodzie zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy zlecenia z innych powodów niż ważne. Dopuszczalne jest zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnego powodu już po powstaniu takiego powodu, czyli w sytuacji, gdy prawo potencjalne ulega konkretyzacji po stronie zleceniodawcy lub zleceniobiorcy. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej zastosowanie mają przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez zleceniobiorcę. Ponadto te przepisy mają zastosowanie do likwidatorów w spółkach z o.o jeśli są w zw. z art. 280 i 466 k.s.h.