Zleceniodawca może wydawać zleceniobiorcy wskazówki co do sposoby wykonania zlecenia (art. 737 k.c.). Możliwość ta wynika z racji tego, że zleceniobiorca działa w interesie i dla zleceniodawcy, zatem Zleceniodawca ma prawo do wydawania wytycznych i zaleceń co do sposobu realizacji zlecenia.zleceniodawca ma prawo ingerować w sposób wykonywania zlecenia i dawać zleceniobiorcy odpowiednie wytyczne, wskazówki. Mogą one być zawarte w umowie zlecenia (ogólne dyrektywy bądź szczegółowe wskazówki). Ich charakter może być bezwzględnie wiążący, jak również fakultatywny. Strony mają też możliwość zawarcia w umowie klauzuli, która przewiduje zmianę okoliczności i dostosowuje sposób wykonania umowy do takiej zmiany (w takiej sytuacji wszelkiego rodzaju wskazówki znajdują się w treści umowy i zleceniobiorca musi z nich skorzystać). Oprócz tego zleceniodawca ma prawo do wydawania wskazówek co do sposobu wykonania zlecenia w czasie trwania umowy, w postaci jednostronnych oświadczeń. Zleceniodawca ma w tym zakresie kilka rodzajów wskazówek (ogólnych lub o bardziej szczegółowym charakterze):

  1. imperatywne, czyli bezwzględnie wiążące,
  2. fakultatywne (niewiążące),
  3. demostatywne, czyli wskazówki, które przestają wiązać w razie gdyby okoliczności uległy zmianie

Zleceniobiorca ma możliwość odstąpienia od wskazanego sposobu wykonania zlecenia bez uprzedniej zgody zleceniodawcy, jeśli :

  • według zleceniobiorcy zaszła potrzeba zmiany sposobu wykonania zlecenia, czyli nastąpiła zmiana okoliczności lub też pojawiły się nowe, które uzasadniają taką zmianę. Innymi słowy, zaistniała konieczność zmiany sposobu wykonania zlecenia, tak żeby można było nadal realizować interes zleceniodawcy,
  • zleceniobiorca nie ma możliwości uzyskania zgody zleceniodawcy na zmianę sposobu wykonania zlecenia – może to być podyktowane wyjazdem lub chorobą zleceniodawcy (jeśli nie ma możliwości skontaktowanie się z nim w oby przypadkach, przed zmianą sposobu wykonania zlecenia). Jednak zawsze należy rozpatrywać konkretny przypadek. W dzisiejszych czasach ilość środków do swobodnego komunikowania się jest nieograniczona, zatem taka sytuacja występuje bardzo rzadko, w wyjątkowych przypadkach,
  • zachodzi uzasadniony powód, że zleceniodawca zgodziłby się na taką zmianę, gdyby tylko wiedział o istniejącym stanie rzeczy – istotne znaczenie ma tutaj prawdopodobna wola zleceniodawcy, którą ocenia się przez pryzmat celu umowy oraz interesów zleceniodawcy. Przede wszystkim bierze się pod uwagę ewentualną szkodę zleceniodawcy, którą poniósłby, gdyby nie zmieniono sposoby wykonania zlecenia, jak również ewentualne opóźnienie w osiągnięciu celu umowy, czy chociażby konieczność przezwyciężenia znacznych trudności, których można uniknąć poprzez zmianę sposobu wykonania umowy.

Gdyby okazało się, że zleceniobiorca odstąpił od wskazanego sposobu wykonania zlecenia, bez uzyskanej zgody, powinien zawiadomić o tym zleceniodawcę, najwcześniej jak to możliwe (art. 740 k.c.). Wszelkie zmiany w sposobie wykonania zlecenia, niezgodne z art. 737 k.c. dają podstawę kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej zleceniobiorcy. Oprócz tego są powodem, który uzasadnia wypowiedzenie umowy przez zleceniodawcę (art. 746 § 1 k.c.). Jeśli zleceniodawca wyda wskazówki, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie zlecenia, zwiększające zakres obowiązków, zmieniające obowiązki niekorzystnie w porównaniu z przyjętymi w umowie, zleceniobiorca zyskuje powód do wypowiedzenia umowy (art. 746 § 2 k.c.).