W przypadku zawierania umowy zlecenia stosuje się zasady ogólne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zleceniobiorca musi niezwłocznie zawiadomić dającego zlecenie oferenta o nieprzyjęciu zlecenia. Jest to obowiązek nałożony na osobę, która zawodowo trudni się załatwianiem spraw dla innych (np. radca prawny, który prowadzi kancelarię), a także na osobę, która wyraziła wcześniej gotowość wykonania czynności danego rodzaju (art. 736 KC). Niewypełnienie tego obowiązku nie skutkuje jakimiś poważnymi konsekwencjami, ponieważ polegają  one tylko na naprawieniu szkody w granicach tzw. ujemnego interesu umownego (przepisy o czynach niedozwolonych). Złożenie oferty i jej przyjęcie to najczęstszy sposób zawarcia Umowa zlecenia może być zawarta w formie pisemnej.umowy zlecenia (art. 66 i in. k.c.). Dozwolone jest zawarcie umowy w drodze negocjacji (art. 72 k.c.) lub przetargu (art. 70.1 i in. k.c.). Jeśli chodzi o formę zawarcia umowy zlecenia, to jest ona dowolna. Przepisy nie wymagają dla niej jakiejś formy szczególnej. Może to być nawet forma dorozumiana czy ustna. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zlecenie łączy się z pełnomocnictwem, dla którego wymagana jest taka forma. Wtedy też umowa zlecenia musi być zawarta w takiej formie (art. 734 § 2 zd. 2 k.c.). Jeśli natomiast zleceniobiorca ma działać jako zastępca pośredni, umowa zlecenia nie wymaga nigdy formy szczególnej. Klasycznym przykładem jest tutaj zlecenie przez X, aby Y nabył nieruchomość na swoje nazwisko, ale na rachunek X. Dla ważności umowy zlecenia nie jest wymagane zachowanie formy aktu notarialnego (może to być zwykła forma pisemna czy nawet ustna). Forma aktu notarialnego jest natomiast konieczna do nabycia nieruchomości przez Y oraz dla przeniesienia przez niego własności na X.

Treść umowy zlecenia składa się z następujących elementów:

 1. Strony umowy:
 • dający zlecenie, czyli zleceniodawca,
 • przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca.

Jeśli są to osoby fizyczne, to w umowie powinny one wpisać swoje imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości oraz numery PESEL. W przypadku, gdy osoby fizyczne (strony) prowadzą działalność gospodarczą, obowiązane są wpisać nazwę działalności oraz NIP. Gdy jedną ze stron jest spółka, to wymagane jest podanie nazwy spółki, adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, jak również osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Innymi elementami, które powinny znaleźć się na umowie zlecenia są: miejsce i data zawarcia umowy.

 1. Przedmiot zlecenia i określenie zakresu współpracy – chodzi tutaj o dokładne opisanie, na czym polegać ma zlecenie. Im dokładniejszy opis, tym łatwiej dochodzić potem roszczeń i rozstrzygać spory. Ogólnie rzecz biorąc przedmiotem zlecenia jest dokonanie określonej czynności prawnej, która może być wskazana w sposób zindywidualizowany (określenie jej rodzaju, przedmiotu, innych postanowień, jak również wskazanie drugiej strony/adresata). W zakresie przedmiotu zlecenia mieści się czynność prawna jednostronna (np. złożenie oferty, wypowiedzenie umowy), jak też dwustronna (np. zawarcie umowy sprzedaży). Zleceniem może być objęta czynność prawna z zakresu prawa materialnego, jak również czynność procesowa. Inne czynności, które nie są czynnościami prawnymi, ale są zgodne z prawem, mogą być przedmiotem zlecenia. Pod warunkiem, że wywołują skutki prawne. Przykładowo może to być wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia – art. 455 k.c., czy zawiadomienie sprzedawcy o tym, że rzecz ma wadę – art. 563 k.c. Bardzo ważne jest też zawarcie w umowie zlecenia obowiązków zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy (np. dostarczenie materiałów do wykonania zlecenia).
 1. Termin, czyli czas trwania zlecenia. Strony powinny określić datę rozpoczęcia zlecenia oraz jego zakończenia. Jeśli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, strony powinny zawrzeć to w umowie.
 1. Wynagrodzenie. Przed wszystkim należy ustalić jego wysokość, rodzaj, formę oraz termin płatności.
 1. Odpowiedzialność, czyli określenie sytuacji, w której nie wywiązano się z umowy (niewykonanie zlecenia w terminie, wykonanie zlecenia w sposób wadliwy lub nienależyty). Powinno się też określić jakie są konsekwencje tego typu zdarzeń np. anulowanie zlecenia lub pomniejszenie wynagrodzenia.
 1. Inne uregulowania, które mogą się pojawić:
 • zastrzeżenie o niedopuszczeniu do zleconych czynności osób trzecich,
 • zapis, który sprawy nieuregulowane umową odsyła do przepisów kodeksu cywilnego,
 • zapis, który przesądza, że wszelkie zmiany w umowie mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie przez formę pisemną (pod rygorem nieważności),
 1. Podpisy obu stron.